Andere fondsen

De samenwerking met andere studiefondsen leidt ertoe dat meer volwassenen alsnog hun opleiding voltooien. Wij werken samen met meerdere fondsen voor onderwijs, die hieronder allemaal kort toegelicht worden. Al deze fondsen stimuleren volwassenen om tweedekansonderwijs te volgen.

Betsy Perk-Opleidingsfonds

Het doel van het Betsy Perk-Opleidingsfonds is vrouwen financieel te ondersteunen in de kosten van hun opleiding, mits deze studie na afronding de mogelijkheid biedt tot een economische zelfstandigheid.

Naar website.

Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude

Het doel is het verlenen van financiële steun aan jeugdige personen tot in beginsel de leeftijd van dertig jaar, die om enigerlei reden in de onmogelijkheid verkeren de opleiding of studies die zij wensen te volgen of reeds volgen, zelf geheel of gedeeltelijk te bekostigen, opdat zij hun opleidingen of studies kunnen aanvangen c.q. vervolgen.

Naar website.

Max Cohen Fonds

Dit studiefonds is in 1948 is opgericht en biedt financiële steun biedt aan natuurlijke personen, die door belemmerende maatschappelijke factoren niet eerder een hun passende opleiding of studie hebben kunnen voltooien. In alle gevallen moet het eerste doel van de studie of de opleiding zijn: het verwerven van een zelfstandig inkomen uit betaalde arbeid. De ondersteuning wordt gegeven door verstrekking van een gift en kan mogelijk in een volgend studiejaar worden herhaald.

Naar website.

Christine Stichting

Dit fonds geeft steun aan vrouwen zonder vaste partner, met of zonder kinderen, en steun aan weduwen, met of zonder kinderen. Het betreft een bescheiden tijdelijke of eenmalige uitkering. De doelstelling draagt een emancipatorisch karakter. Daarom ondersteunt de stichting vrouwen die ernaar streven zelfstandig in hun onderhoud te voorzien en zich daartoe door studie willen bij- of omscholen maar het beoogde studiegeld daarvoor niet (geheel) uit eigen middelen kunnen opbrengen.

Naar website.

Van Beek- Donner Stichting

Het doel is de behartiging van de belangen van vrouwen in de Rotterdamse samenleving op ieder gebied en wel op zodanige wijze dat dit strookt met de opvattingen van de oprichtster, Grada Nicoline van Beek-Donner.

Naar website.

Bekker-La Bastide Fonds

Het doel is het verlenen van financiële steun aan personen die buiten hun schuld in financiële moeilijkheden zijn komen te verkeren (de zgn. sociale aanvragen) en aan personen die voor studie of opleiding onvoldoende middelen hebben (de zgn. studie-aanvragen).

Naar website.

Schuurman Schimmel – van Outeren Stichting

Het doel is verdienstelijke jonge mensen met een goed verstand, die door minder gunstige omstandigheden daartoe niet in de gelegenheid zijn, in staat te stellen hun studie op het gebied van wetenschap en kunst te beginnen, voort te zetten of te voltooien.

Naar website.

K.F. Hein Studiefonds

Het doel is het bevorderen van het geestelijk en lichamelijk welzijn van de bevolking in het bijzonder van de stad Utrecht en de regio daaromheen.

Naar website.