Privacyverklaring van de Stichting Neeltje Buis

De Stichting Neeltje Buis verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • De Stichting Neeltje Buis verwerkt alleen de persoonsgegevens die door jou zijn opgegeven in je aanvraag om een financiering te verkrijgen.

De Stichting Neeltje Buis verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het kunnen beoordelen van je aanvraag voor studiesubsidie.
  • Het afhandelen van je betaling en/of ontvangsten.
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten.
  • De Stichting Neeltje Buis verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze jaarrekening.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

De Stichting Neeltje Buis bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoons- en andere gegevens:

  • Bewaartermijn duurt zolang de aanvraag voor ondersteuning, of de toekenning van subsidie duurt met inachtneming van wettelijke termijnen.
  • Indien de aanvraag voor subsidie wordt afgewezen worden de persoonsgegevens vernietigd.
  • Van toegewezen aanvragen worden de persoonsgegevens pas verwijderd nadat de aanvrager het resultaat van de genoten studie/opleiding heeft teruggekoppeld aan de contactpersoon van Stichting Neeltje Buis.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Stichting Neeltje Buis verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Door een aanvraag in te dienen geeft de aanvrager hiervoor impliciet toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Stichting Neeltje Buis gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smart Phone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevens- verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door de Stichting Neeltje Buis. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar: privacy@neeltjebuis.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Of maak een veilige kopie met de KopieID app van de rijskoverheid[1]. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Door een verzoek tot intrekking beëindig je tegelijkertijd het gebruik willen maken van onze diensten. Anders gezegd; je trekt je aanvraag tot financiële tegemoetkoming in je studiekosten terug en maakt geen kans meer op financiële hulp van Stichting Neeltje Buis.

[1] U kunt de KopieID app downloaden in de Apple App Store of Google Play Store. De app is een uitgave van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Stichting Neeltje Buis neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met: privacy@neeltjebuis.nl.